Hotărârea nr. 423/2014

Dezmembrarea (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Carierei nr. 148.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  423

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: dezmembrarea (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Carierei nr. 148;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 64.944/2014, prin care se propune dezmembrarea (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Carierei nr. 148;

Văzând documentaţia cadastrală întocmită de către S.C. Romcad S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, al ANCPI şi art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea (apartamentarea) imobilului situat în Braşov, str. Carierei nr. 148, înscris în C.F. nr. 104987 Braşov, nr. cad. 104987 - C1, conform documentaţiei tehnice întocmită de către S.C. Romcad S.R.L,. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.