Hotărârea nr. 422/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  422

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 64.876/2014, prin care s-a propus aprobarea înscrierii în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n.;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 888 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu prevederile Ordinului nr. 634/2006 al A.N.C.P.I. pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Nicolae Bălcescu f.n. - Piaţa Star, înscris în C.F. nr. 128193 Braşov,  nr. cad. 128193, în suprafaţă de 166 m.p.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.