Hotărârea nr. 421/2014

Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 975 din 19.11.2007, privind emiterea acordului pentru desfăşurarea activităţii de autogară pentru transportul public de călători la capăt linie Stadionul Municipal.

 

HOTĂRÂREA Nr.  421

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 975 din 19.11.2007, privind  emiterea acordului pentru desfăşurarea activităţii de autogară pentru  transportul public de călători la capăt linie Stadionul Municipal;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

               Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrate cu nr. 64.766/2014, prin care s-a propus revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 975 din 19.11.2007, privind emiterea acordului pentru desfăşurarea activităţii de autogară pentru transportul public de călători la capăt linie Stadionul Municipal;

Având în vedere prevederile capitolului IV „Activităţi conexe” din O.G. nr. 27/2011, privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare; prevederile H.C.L. nr. 502 din 29 august 2005, republicată conform H.C.L. nr. 101 din 28 februarie 2014 şi H.C.L. nr. 352 din 27 iunie 2005; prevederile  art. 16, alin. 1 şi art. 17, alin. 1, lit. d şi alin. 2 din Legea nr. 92/2007, modificată, a serviciilor de transport public local;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 975 din 19 noiembrie 2007, privind emiterea acordului pentru desfăşurarea activităţii de autogară pentru transportul public de călători la capăt linie Stadionul Municipal.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Autonomă de Transport Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.