Hotărârea nr. 420/2014

Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 28 ianuarie 2002, având ca obiect darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

 

HOTĂRÂREA Nr. 420

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 28 ianuarie 2002, având ca obiect darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate sub nr. 64.724/2014, prin care se propune revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 21 din 28 ianuarie 2002, având ca obiect darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;

Având în vedere Legea educaţie naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 4925/2005 cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol unic. Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 28 ianuarie 2002 având ca obiect darea în administrare a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.