Hotărârea nr. 42/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Colinei f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  42

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Colinei f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 5.493/2014, privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Colinei f.n.;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 525/2013 şi încheierea O.C.P.I. Braşov                      nr. 114188/2013;

Văzând Adeverinţa nr. 2318/2014, emisă de Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu prevederile art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată şi art. 888 din Cod Civil precum şi prevederile art. 3, alin. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilelor identificate în C.F. nr. 113911 Braşov, sub nr. top. 5751/2/1/1/1; C.F. nr. 106058 Braşov,  nr. top. 5752/2/2; C.F. nr. 100516 Braşov, nr. top. 5752/2/3; C.F. nr. 100348 Braşov, nr. top. 5751/2/3.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.