Hotărârea nr. 419/2014

Completarea H.C.L. nr. 288/2014, prin care s-a aprobat încheierea de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul Comercial „Orizont 3000”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  419

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 288/2014, prin care s-a aprobat încheierea de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul Comercial „Orizont 3000”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 64.411/2014, privind completarea H.C.L. nr. 288/2014, prin care s-a aprobat încheierea de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul Comercial „Orizont 3000”;

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov nr. 64.140/2014 şi adresa S.C. Dacia Invest Grup S.R.L. nr. 62.081/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 9 şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 288 din 30 mai 2014 cu un nou articol astfel:

Art. 2. Prevederile aprobate potrivit art. 1 din prezenta hotărâre se vor aplica, sau nu, în funcţie de soluţia definitivă şi irevocabilă ce va fi pronunţată de Instanţa de Judecată cu privire la valabilitatea, sau anularea contractului de concesiune nr. 17/1997, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Dacia Invest Grup S.R.L.”

 

                Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 288 din 30 mai 2014, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  288 din data de  30 mai 2014

Republicată con form H.C.L. nr.  419 din data de 31 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea încheierii de contracte de concesiune, cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 47.251/2014, privind aprobarea încheierii de contracte de concesiune, cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia;

Văzând adresa înregistrată sub nr. 46.890/2014, la Primăria Municipiului Braşov a Asociaţiei Investitorilor Astra 2009;

În conformitate cu prevederile art. 41 şi art. 42 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 1 din 31.01.1997, privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului înscris în C.F. nr. 17161 Braşov, nr. top. 7498/1/a/2/1/1/6; 7498/1/a/3/1/1/6; 7498/1/b/1/1/6; 7498/1/a/2/1/1/7; 7498/1/a/3/1/1/7, în suprafaţă totală de 8815 m.p.; ale art. 5 din H.C.L. nr. 1/1997, prin care se aprobă documentele licitaţiei, parte integrantă a Hotărârii de Consiliu Local (instrucţiuni pentru ofertanţi, caiet de sarcini, formular ofertă); ale art. 6.1. din caietul de sarcini prin care se prevede în mod expres că „dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a construcţiei pentru care s-a constituit concesiunea, cu acordul concedentului”; precum şi art. 14, titlul IX - Dispoziţii finale -  din contractul de concesiune nr. 17 din 27.05.1997, prin care se prevede expres că „modificarea sau adaptarea contractului se poate face prin acordul părţilor, cu excepţia clauzelor obligatorii prevăzute în caietul de sarcini”;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 119 - 123 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă încheierea de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spaţii comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent şi cota parte din părţile de uz comun ce revin fiecăruia.

 

Art. 2. Prevederile aprobate potrivit art. 1 din prezenta hotărâre se vor aplica, sau nu, în funcţie de soluţia definitivă şi irevocabilă ce va fi pronunţată de Instanţa de Judecată cu privire la valabilitatea, sau anularea contractului de concesiune nr. 17/1997, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Dacia Invest Grup S.R.L.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.