Hotărârea nr. 418/2014

Modificarea art. 3 al H.C.L. nr. 228/2014, privind acordarea unui sprijin financiar elevilor de la Colegiul Naţional „UNIREA” Braşov pentru a participa la concursul internaţional „American Computer Science League” în luna mai 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr.  418

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: modificarea art. 3 al H.C.L. nr. 228/2014, privind acordarea unui sprijin  financiar elevilor de la Colegiul Naţional „UNIREA” Braşov pentru a participa la concursul internaţional „American Computer Science League” în luna mai 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 64.221 din 29.07.2014, prin care s-a propus modificarea art. 3 al H.C.L. nr. 228/2014, privind acordarea unui sprijin financiar elevilor de la Colegiul Naţional „UNIREA” Braşov pentru a participa la concursul internaţional „American Computer Science League” în luna mai 2014;

Văzând solicitarea Colegiului Naţional „UNIREA” Braşov înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 22222/10.03.2014;

Având în vedere prevederile art. 5, pct. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată, art. 105, alin. 2, lit. h din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 228 din 30 mai 2014, care va avea următorul conţinut:

„Colegiul Naţional „UNIREA” Braşov va cuprinde suma prevăzută la art. 1 în mii lei fără zecimale, în volumul şi structura bugetului propriu la cap. 65.02 Învăţământ, titlul 20 „Bunuri şi servicii” - alineat 20.06.02 „Deplasări în străinătate”.

 

Art. 2. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 228 din 30 mai 2014, rămân nemodificate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 228 din 30 mai 2014, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, Serviciul Buget - CFP şi Colegiul Naţional „UNIREA”  Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  228  din data de  30  mai  2014

Republicată cobnform H.C.L. nr.  418 din data de 31 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: acordarea unui sprijin financiar elevilor de la Colegiul Naţional „UNIREA” Braşov pentru a participa la concursul internaţional „American Computer  Science League” în luna mai 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 mai 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 42.226 din 14.05.2012, prin care s-a propus acordarea unui sprijin financiar elevilor de la Colegiul Naţional „UNIREA” Braşov pentru a participa la concursul internaţional „American Computer Science League” în luna mai 2014;

Văzând solicitarea Colegiului Naţional „UNIREA” Braşov înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 22222 din 10.03.2014;

Având în vedere prevederile art. 5, pct. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată, art. 105, alin. 2, lit. h din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar elevilor de la Colegiul Naţional „UNIREA” Braşov pentru a participa la concursul internaţional „American Computer Science League”, în sumă de 5.000 Euro, adică 22.207,5 lei calculat la cursul de schimb valutar din data de 14.05.2014.

 

Art. 2. Fondurile vor fi alocate Colegiului Naţional „UNIREA” Braşov din bugetul local al Municipiului Braşov.

 

Art. 3. Colegiul Naţional „UNIREA” Braşov va cuprinde suma prevăzută la art. 1 în mii lei fără zecimale, în volumul şi structura bugetului propriu la cap. 65.02 Învăţământ, titlul 20 „Bunuri şi servicii” - alineat 20.06.02 „Deplasări în străinătate”.

 

Art. 4. Fondurile alocate vor fi utilizate pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de transport aerian, cazare, asigurări medicale, taxa de participare şi taxa de viză.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, Serviciul Buget - CFP şi Colegiul Naţional „UNIREA” Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.