Hotărârea nr. 417/2014

Respingerea plângerii prealabile formulată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov împotriva H.C.L. nr. 285/2014.

HOTĂRÂREA Nr.   417

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: respingerea plângerii prealabile formulată de Inspectoratul Şcolar al  Judeţului Braşov împotriva H.C.L. nr. 285/2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 63.776/2014, prin care s-a propus respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 285/2014;

Având în vedre prevederile art. 2, lit. j din Legea nr. 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic. Se respinge plângerea prealabilă formulată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov faţă de Hotărârea Consiliului Local nr. 285 din 30 mai 2014, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133 din 22 februarie 2010, ce are ca obiect darea în administrare a unor imobile din incinta Colegiului Tehnic Astra către Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov.