Hotărârea nr. 415/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 513/2013, privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situată în Braşov, Calea Bucureşti nr. 104, către S.C. Luca S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 415

din data de  31  iulie  2014

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 513/2013, privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situată în Braşov, Calea Bucureşti nr. 104,  către S.C. Luca S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 63.809/2014, prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 513/2013, privind vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situată în Braşov, Calea Bucureşti nr. 104, către S.C. Luca S.R.L.;

Văzând Raportul de evaluare întocmit de ev. Marilena Valcu şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 3246/2014;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 879, 880, 888 şi art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Hotărârea Consiliului Local nr. 513 din 31 octombrie 2013, se va modifica şi completa cu articolele 1, 2 şi 3 care vor avea următorul conţinut:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 104, înscris în C.F. nr. 134579 Braşov, nr. top. 7386/3/3/1, conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. Terratop S.R.L. care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Se aprobă vânzarea directă către S.C. Luca S.R.L., a terenului aferent evazării spaţiului comercial situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 104, având nr. top. 7386/3/3/1/2, în suprafaţă de 72 m.p.

Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 80 Euro/m.p., respectiv 5760 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

            Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.”

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 513 din 31 octombrie 2013, astfel modificată şi completată, se va republica.

 

                Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  513  din data de  31 octombrie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 415 din data de 31 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcţiei situată în Braşov, Calea Bucureşti nr. 104, către S.C. Luca S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 octombrie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 76.597/2013, prin care se propune vânzarea cotei terenului aferent spaţiului comercial situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 104, către S.C. Luca S.R.L.;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de ev. Marilena Valcu şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Văzând prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 104, înscris în C.F. nr. 134579 Braşov, nr. top. 7386/3/3/1, conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. Terratop S.R.L. care face parte integrantă din prezenta.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea directă către S.C. Luca S.R.L., a terenului aferent evazării spaţiului comercial situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 104, având nr. top. 7386/3/3/1/2, în suprafaţă de 72 m.p.

 

Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 80 Euro/m.p., respectiv 5760 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.