Hotărârea nr. 414/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 306/2014, privind revocarea H.C.L. nr. 614/2010, având ca obiect aprobarea Parteneriatului de Colaborare între Municipiul Braşov şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia România.

 

HOTĂRÂREA Nr.  414

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 306/2014, privind revocarea H.C.L. nr. 614/2010, având ca obiect aprobarea Parteneriatului de Colaborare între Municipiul Braşov şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia România;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 63.792/2014, privind modificarea H.C.L. nr. 306/2014;

Văzând adresa Instituţiei Prefectului nr. 9531/2014, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 56.985/2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se completează articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 5 iunie 2014, urmând a avea următorul conţinut:

Art. 2. Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Braşov a lucrărilor efectuate la imobilul situat în Braşov, str. Tâmpei nr. 1 A, conform documentelor justificative care au stat la baza înregistrării în contabilitate în sumă de 13950 lei.”

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 306 din 5 iunie 2014, astfel modificată, se va republica.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  306  din data de  5  iunie  2014

Republicată conform H.C.L. nr. 414 din data de 31 iulie 2014

 

 

 

Privind: revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 614 din 24.09.2010, privind  aprobarea parteneriatului de colaborare între Municipiul Braşov şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia Română;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.119/2014, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 614 din 24.09.2010, privind aprobarea parteneriatului de colaborare între Municipiul Braşov şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia Română;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Începând cu data prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 614 din 24.09.2010, privind aprobarea parteneriatului de colaborare între Municipiul Braşov şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor - Secţia Română, se revocă.

 

 

Art. 2. Se aprobă plata din bugetul local al Municipiului Braşov a lucrărilor efectuate la imobilul situat în Braşov, str. Tâmpei nr. 1 A, conform documentelor justificative care au stat la baza înregistrării în contabilitate în sumă de 13950 lei.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.