Hotărârea nr. 413/2014

Modificarea H.C.L. nr. 301 din 5.06.2014 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, corpul A.

HOTĂRÂREA Nr. 413

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 301 din 5.06.2014 privind trecerea din domeniul  privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, corpul A;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 63.784/2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 301 din 5.06.2014, privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, corpul A;

Văzând adresa Instituţiei Prefectului nr. 9531/2014, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 59.985/2014;

Având în vedere prevederile art. 863, lit e din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 301 din 5 iunie 2014 în sensul modificării art. 1, care va avea următorul conţinut:

„Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, corpul A”.

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 301 din 5 iunie 2014 astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 301 din data de  5  iunie  2014

Republicată conform H.C.L. nr.  413 din data de 31 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a  imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, corpul A;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 5 iunie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 48.336/2014, privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, corpul A;

Având în vedere prevederile art. 863, lit e din Codul Civil, coroborat cu art. 8, alin. (1) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat al Municipiului Braşov în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, str. Panselelor nr. 23, corpul A.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.