Hotărârea nr. 412/2014

Declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor afectate de obiectivul de investiţii «Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona nord Braşov - tronson II - CET - Florilor».

 

HOTĂRÂREA Nr.  412

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor afectate de obiectivul de investiţii «Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona nord Braşov - tronson II - CET - Florilor»;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 64.139/2014, privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor afectate de obiectivul de investiţii «Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona nord Braşov - tronson II - CET - Florilor»;

Având în vedere prevederile Legii nr. 255/2010, privind exproprierea pentru utilitate publică, precum şi prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor afectate de obiectivul de investiţii « Interconexiune reţea de transport apă fierbinte zona nord Braşov - tronson II - CET - Florilor».

 

              Art. 2. Se însuşeşte documentaţia tehnică topografică de identificare a imobilelor terenuri ce fac obiectul articolului 1, întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L., conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Valoarea de despăgubiri pentru terenurile care fac obiectul articolului 1 este stabilită conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre .

 

Art. 4. Suma reprezentând contravaloarea despăgubirilor pentru imobilele expropriate se va vira de către expropriator din bugetul propriu într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziţia coproprietarilor imobilelor conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii                         nr. 255/2010.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.