Hotărârea nr. 410/2014

înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a unor imobile situate în Braşov, zona cartierului Regiuni.

 

HOTĂRÂREA Nr. 410

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a unor imobile situate în Braşov, zona cartierului Regiuni;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 64.291/2014, privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, zona Cartier Regiuni;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată;

Văzând prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil; Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris sub nr. top. 9102/2, în afară de C.F. conform documentaţiei cadastrale, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., care face parte din prezenta.

 

Art. 2. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilelor rezultate din dezmembrarea aprobată conform art. 1, respectiv imobilul identificat cu nr. top. 9102/2/1 - str. 9 Mai tronson 1; nr. top. 9102/2/2 - str. Maramureş; nr. top. 9102/2/3 - str. Oaşului tronson 1; nr. top. 9102/2/4 - str. Moldovei tronson 1; nr. top. 9102/2/5 - str. Prahova tronson 1; nr. top. 9102/2/ - str. Oltenia tronson 1; nr. top. 9102/2/7 - str. Oltenia tronson 2; nr. top. 9102/2/8 - str. Oltenia tronson 3; nr. top. 9102/2/9 - str. Munteniei tronson 1; nr. top. 9102/2/10 - str. Munteniei tronson 2; nr. top. 9102/2/11 - str. Munteniei tronson 3.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.