Hotărârea nr. 41/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a unui imobil situat în Poiana Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr.  41

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov a unui imobil situat în Poiana Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 5.520/2014, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Braşov, a imobilului, in vederea reglementării situaţiei juridice a terenului situat în Poiana Braşov, înscris în C.F. nr. 123409 Braşov, nr. cad. 123409;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, art. 20, alin. 1, 3 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; art. 36, alin. 1 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului teren situat în Poiana Braşov, înscris în C.F. nr. 123409 Braşov, nr. 123409.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.