Hotărârea nr. 408/2014

Închirierea prin licitaţie publică a terenului situat în Poiana Braşov, str. Poiana Soarelui f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 408

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: închirierea prin licitaţie publică a terenului situat în Poiana Braşov, str. Poiana Soarelui f.n.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 64.138/2014, privind închirierea prin licitaţie publică a terenului situat în Poiana Braşov, str. Poiana Soarelui f.n.;

Având în vedere prevederile art. 14, alin. 2 şi art. 15 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 123, alin. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. a şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă închirierea prin licitaţie publică a terenului situat în Poiana Braşov, str. Poiana Soarelui f.n., în suprafaţă de 8.000 m.p., înscris în C.F. nr. 131467 Braşov, nr. top. 14208/5/2/1/1/1/1/1/1/b/1/1/1/1 având destinaţia de „zonă de agrement pentru sporturi de iarnă şi vară (săniuş, tubing, zorbing s.a.)”.

 

 

               Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini al licitaţiei, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.