Hotărârea nr. 407/2014

Darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 3 ani, a unor spaţii din Vila Orizont, Poiana Braşov, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul de Ambulanţă Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 407

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 3 ani, a unor spaţii din Vila Orizont, Poiana Braşov, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul de Ambulanţă Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 64.090/2014, privind darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 3 ani, a unor spaţii din Vila Orizont, Poiana Braşov, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul de Ambulanţă Braşov;

Având în vedere că H.C.L. nr. 238/2011 şi-a încetat valabilitatea;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr.1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pentru o perioadă de 3 ani, către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi Serviciul de Ambulanţă Braşov, a unor spaţii din Vila Orizont, Poiana Braşov, conform planului anexă parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă încheierea de contracte de comodat cu instituţiile menţionate la art. 1.

 

Art. 3. Instituţiile menţionate la art. 1 vor suporta din bugetele proprii cheltuielile necesare lucrărilor de amenajare - igienizare a spaţiilor ce le revin şi cheltuielile de întreţinere (apă, gaz, canal, energie electrică, telefonie, etc.).

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.