Hotărârea nr. 406/2014

Darea în administrare către Grădiniţa de copii nr. 1 Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Tâmpei nr. 1 A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 406

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către Grădiniţa de copii nr. 1 Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Tâmpei nr. 1 A;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 63.593/2014, privind darea în administrare către Grădiniţa de copii nr. 1 Braşov, a imobilului situat în Braşov,        str. Tâmpei nr. 1 A;

Având în vedere Decizia nr. 777 din 16.07.2009 a S.C. RIAL S.R.L. Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 123 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrarea Grădiniţei de copii nr. 1 Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Tâmpei nr. 1 A, identificat în C.F. nr. 31780 Braşov, nr. top. 6632/2/1.

 

 

Art. 2. Grădiniţa de copii nr. 1 Braşov, va achita contravaloarea cheltuielilor privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.