Hotărârea nr. 405/2014

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilelor situate în Braşov, str. Poarta Schei nr. 21, ap. 2 şi ap. 5, deţinute de ILIESCU CRISTIAN ION şi ILIESCU BOGDAN MIHAI.

 

HOTĂRÂREA Nr.  405

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilelor situate în Braşov, str. Poarta Schei nr. 21, ap. 2 şi ap. 5, deţinute de ILIESCU CRISTIAN ION şi ILIESCU BOGDAN MIHAI;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 63.032/2014, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilelor situate în Braşov,  str. Poarta Schei nr. 21, ap. 2 şi ap. 5, deţinute de ILIESCU CRISTIAN ION şi ILIESCU BOGDAN MIHAI;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001 privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 366 - 367/24/08.07.2014, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale                  nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilelor situate în Braşov, str. Poarta Schei nr. 21, ap. 2, înscris în C.F. 162, nr. top. 5112/1/1/II, 5112/2 şi ap. 5 înscris în C.F. nr. 162, nr. top. 5112/1/1/V, deţinute de ILIESCU CRISTIAN ION şi ILIESCU BOGDAN  MIHAI.