Hotărârea nr. 404/2014

Concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 44, în vederea realizării unui acces din exterior, către DIACONU ADELA MĂDĂLINA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 404

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 44, în vederea realizării unui acces din exterior, către DIACONU ADELA MĂDĂLINA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 63.235/2014, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 44, în vederea realizării unui acces din exterior, către DIACONU ADELA MĂDĂLINA;

Văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 42.072/2014, C.U. nr. 1841/2012 prelungit, C.U. nr. 1628/2014 şi H.C.L. nr. 136/2013, privind dezmembrarea terenului situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr.44;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi prevederile H.C.L. nr. 395/2008, privind stabilirea preţului terenurilor ce vor fi concesionate în vederea realizării de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la parterul imobilelor;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 44, identificat prin C.F. nr. 134300 Braşov, nr. cad. 134300, în suprafaţă de 10 m.p., către Diaconu Adela Mădălina.

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 209 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 8,36 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă  de 49 ani.

 

Art. 4. Destinaţia terenului este de realizare a unui acces din exterior la imobilul situat în Braşov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 44, bl. 122, ap. 2, identificat prin C.F. nr. 100026-C1-U3 Braşov, cu nr. top. 878/2/4/6/II, conform C.U. nr. 1841/2012 prelungit şi C.U. nr. 1628/2014.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.