Hotărârea nr. 403/2014

Concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. Hărmanului nr. 15 B, în vederea extinderii construcţiilor existente, către S.C. NEWMEDICS COM S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 403

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. Hărmanului nr. 15 B, în vederea extinderii construcţiilor existente, către S.C. NEWMEDICS COM S.R.L.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 63.018/2014, privind concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. Hărmanului nr. 15 B, în vederea împrejmuirii terenului şi amplasării unui echipament de ventilaţie a aerului pentru clinică medicală de către S.C. NEWMEDICS COM S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. e din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

Văzând cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 43106/2014, C.U. nr. 3088/2012 prelungit, H.C.L. nr. 142/2012 privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului     nr. 15 B, H.C.L. nr. 68/2014, privind aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Împrejmuire teren şi amplasare echipament de ventilaţie a aerului” în Braşov, str. Hărmanului nr. 15 B, având ca beneficiar S.C. NEWMEDICS COM S.R.L., adresa nr. 44.470/2014 a Biroului de aplicare a Legii nr. 10/2001, adresa nr. 44.476/2014 a Biroului Contencios, raportul de evaluare întocmit în data de 06.06.2014 de ing. Ionescu Victor Sergiu, membru titular al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Municipiul Braşov, str. Hărmanului  nr. 15 B, identificat prin C.F. nr. 126021 Braşov, nr. cad. 126021, nr. top. 14277/1/a/13x1/2, având suprafaţa de 34 m.p., către S.C. NEWMEDICS COM S.R.L.

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 167,76 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 6,47 Euro/m.p./an, ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 

Art. 4. Destinaţia terenului este de împrejmuire şi amplasare echipament de ventilaţie a aerului pentru clinică medicală, înscrisă în C.F. nr. 101389 Braşov, nr. cad. 101389-C3, cu teren aferent de 702 m.p. identificat cu nr. cad. 101389, în conformitate cu C.U. nr. 3088/2012 prelungit, eliberat de Primăria Municipiului Braşov.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.