Hotărârea nr. 400/2014

Acceptarea donaţiei nr. 1227/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de ZAGHA DORINA şi ELZAGHA MONTASER BELLAH HIKMAT.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 400

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 1227/2014 şi trecerea în domeniul public al  Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de ZAGHA DORINA şi ELZAGHA MONTASER BELLAH HIKMAT;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 63.163/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Local nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a doamnei ZAGHA DORINA şi a domnului ELZAGHA MONTASER BELLAH HIKMAT, autentificată sub nr. 1227 din 4 iunie 2014, de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 133403 Braşov, nr. cad. 133403, conform ofertei de donaţie nr. 1227 din 4 iunie 2014, a doamnei ZAGHA DORINA şi a domnului ELZAGHA MONTASER BELLAH HIKMAT, autentificată de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.