Hotărârea nr. 40/2014

Alipirea terenurilor situate în Braşov, Poiana Braşov f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 40

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: alipirea terenurilor situate în Braşov, Poiana Braşov f.n.;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 6.745/2014, prin care se propune alipirea terenurilor situate în Braşov, Poiana Braşov f.n.;

Văzând documentaţiile tehnice cadastrale întocmite de către S.C. DANINA STAR S.R.L. Braşov;

Având în vedere prevederile art. 47, alin. 6 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă alipirea terenurilor situate în Braşov, Poiana Braşov, înscrise în C.F. nr. 114899 Braşov, cu nr. cad. 114899, C.F. nr. 124521 Braşov, nr. cad. 124521, C.F. nr. 124522 Braşov, nr. cad. 124522, C.F. nr. 124523 Braşov, nr. cad. 124523, C.F. nr. 124524 Braşov, nr. cad. 124524 m.p., C.F. nr. 124525 Braşov, nr. cad. 124525, C.F. nr. 124558 Braşov, nr. cad. 124558, conform documentaţiei tehnice nr. 6400 - 6440/4/1/2013, întocmită de către S.C. DANINA STAR S.R.L. Braşov, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă alipirea terenurilor situate în Braşov, Poiana Braşov, înscrise în C.F. nr. 125125 Braşov, cu nr. cad. 125125, în C.F. nr. 124436 Braşov, cu nr. cad. 124436, în C.F. nr. 124553 Braşov, cu nr. cad. 124553, în C.F. nr. 124552 Braşov, cu nr. cad. 124552, în C.F. nr. 124431 Braşov, cu nr. cad. 124431, în C.F. nr. 124551 Braşov, cu nr. cad. 124551, în C.F. nr. 124556 Braşov, cu nr. cad. 124556, în C.F. nr. 124588 Braşov, cu nr. cad. 124588, în C.F. nr. 124528 Braşov, cu nr. cad. 124528, în C.F. nr. 124529 Braşov, cu nr. cad. 124529, în C.F. nr. 124555 Braşov, cu nr. cad. 124555, în C.F. nr. 124437 Braşov, cu nr. cad. 124437, conform documentaţiei tehnice nr. 6400 - 6440/4/2/2013, întocmită de către S.C. DANINA STAR S.R.L. Braşov, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.