Hotărârea nr. 4/2014

Aprobarea cotizaţiei către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 4

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea cotizaţiei către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare  Durabilă Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 1.318/2014, prin care se propune aprobarea cotizaţiei către Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov;

Având în vedere prevederile art. 35, pct. 6 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art. 46, alin. 1, lit. a din O.G nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată;

Văzând Hotărârea Adunării Generale nr. 11 din 15.10.2003 şi pct. 8 din Statutul Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 29/2008, republicată, privind aprobarea cuantumului contribuţiei Municipiului Braşov la Asociaţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă, cotizaţia anuală aferentă Agenţiei Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Braşov în sumă de 0,5 % din veniturile proprii aferente bugetului local al Municipiului Braşov, încasate în anul anterior plăţii cotizaţiei.

 

 

Art. 2. Plata cotizaţiei de membru fondator, stabilită conform art. 1, se va face începând cu 1 ianuarie 2014, trimestrial, în patru tranşe egale.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.