Hotărârea nr. 399/2014

Acceptarea donaţiei nr. 146/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Happy Eyes S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 399

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 146/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de S.C. Happy Eyes S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 63.174/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a S.C. Happy Eyes S.R.L., autentificată sub nr. 146 din 15 aprilie 2014, de Biroul Individual Notarial Cazan Corneliu Ovidiu.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 133752 Braşov, nr. cad. 133752, conform ofertei de donaţie nr. 146 din 15 aprilie 2014, a S.C. Happy Eyes S.R.L., autentificată de Biroul Individual Notarial Cazan Corneliu Ovidiu.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.