Hotărârea nr. 393/2014

Documentaţia “P.U.Z. - Strada Narciselor, zona Timiş - Triaj - Construire sediu de firme, prestări servicii cu depozitare şi producţie, dotări sportive”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Nagy Vilmos, Nagy Magda şi Stavar Eugen, Stavăr Angela, prin proiectant S.C. Agenţia Sarbu S.R.L. - arh. Camelia Sârbu.

 

HOTĂRÂREA Nr. 393

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: documentaţia “P.U.Z. - Strada Narciselor, zona Timiş - Triaj - Construire sediu de firme, prestări servicii cu depozitare şi producţie, dotări sportive”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Nagy Vilmos, Nagy Magda şi Stavar Eugen, Stavăr Angela, prin proiectant S.C. Agenţia Sarbu S.R.L. - arh. Camelia Sârbu;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 64.866/2014, prin care s-a propus analizarea şi avizarea documentaţiei “P.U.Z. - Strada Narciselor, zona Timiş - Triaj - Construire sediu de firme, prestări servicii cu depozitare şi producţie, dotări sportive”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Nagy Vilmos, Nagy Magda şi Stavar Eugen, Stavăr Angela, prin proiectant S.C. Agenţia Sarbu S.R.L. - arh. Camelia Sârbu;

              Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b, art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

              În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

              În temeiul art. 36, alin. 2, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se avizează documentaţia “P.U.Z. - Strada Narciselor, zona Timiş - Triaj - Construire sediu de firme, prestări servicii cu depozitare şi producţie, dotări sportive”, având ca iniţiatori/beneficiari pe Nagy Vilmos, Nagy Magda şi Stavar Eugen, Stavăr Angela prin proiectant S.C. Agenţia Sarbu S.R.L. Braşov, arh. Camelia Sârbu.

 

Art. 2. Iniţiatorii documentaţiei de urbanism P.U.Z., vor realiza/definitiva toate procedurile specifice de informare şi consultare a publicului, specifice fazelor respective, conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010 şi Regulamentului aferent aprobat cu H.C.L. nr. 321/2011 până la data solicitării aprobării documentaţiei conform procedurilor legale.

 

Art. 3. Până la faza următoare - aprobare documentaţie, aceasta se va completa cu toate avizele şi studiile prevăzute în Certificatul de urbanism nr. 625 din 24.03.2014.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.