Hotărârea nr. 392/2014

Aprobarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de Miercuri” din municipiul Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 392

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de Miercuri” din municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 64.302/2014, prin care s-a propus aprobarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de Miercuri” din municipiul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă cheltuielile aferente realizării obiectivului de investiţii „Modernizare Piaţa de Miercuri” din municipiul Braşov, în valoare de 2.323 mii lei.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.