Hotărârea nr. 390/2014

Aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Racordare de noi consumatori la sistemul de termoficare al Municipiului Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 390

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Racordare de noi consumatori la sistemul de termoficare al Municipiului Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrate cu nr. 64.218/2014, prin care s-a propus aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării  obiectivului de investiţii “Racordare de noi consumatori la sistemul de termoficare al Municipiului Braşov”;

           Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 4, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii Racordare de noi consumatori la sistemul de termoficare al Municipiului Braşov, după cum urmează:

               - valoare totală:             16.716,171 mii lei inclusiv TVA (3.808,825 mii Euro)

- din care C + M:                - 8.845,165 mii lei inclusiv TVA (2.015,395 mii Euro)

Notă: Curs 1 Euro = 4,3888 lei la data de 27.06.2014

Termen realizare: 36 luni calendaristice

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.