Hotărârea nr. 388/2014

Modificarea H.C.L. nr. 146 din 17.04.2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  388

din data de  31  iulie  2014

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 146 din 17.04.2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, înregistrate cu nr. 64.021 din 28.07.2014, prin care s-a propus modificarea H.C.L. nr. 146 din 17.04.2013, republicată, privind Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;

Având în vedere referatul nr. 63.730 din 25.07.2014 prin care se solicită transformarea a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Economice, precum şi referatul nr. 58.522/09.07.2014 cu privire la modificarea denumirii Serviciului Informatic în Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor, aprobate de conducătorul instituţiei;

 În baza prevederilor Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii - cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale O.U.G. nr. 103 din 15.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 146 din 17.04.2013, republicată, privind aprobarea Organigramei (Anexa nr. 1) şi a Statului de funcţii (Anexa nr. 2) ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, după cum urmează:

- transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă de inspector - clasa I - gradul profesional principal din cadrul Serviciului Buget - C.F.P. - Direcţia Economică, în funcţia publică de execuţie de inspector - clasa I - gradul profesional asistent;

- transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent - clasa III - gradul profesional superior din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate - Direcţia Economică, în funcţia publică de execuţie de consilier - clasa I - gradul profesional superior.

- modificarea denumirii Serviciului Informatic în Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 146 din 17.04.2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, rămân neschimbate.

 

               Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 17.04.2013, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, astfel modificată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  146 din data de  17 aprilie 2013

Republicată conform H.C.L. nr. 297/2013; H.C.L. nr. 483/2013; H.C.L. nr. 339/2014

şi conform H.C.L. nr. 388 din data de 31 iulie 2014

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare, înregistrate cu nr. 28.027/2013, prin care s-a propus aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003, privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii - cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; ale Legii nr. 285/2010, privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; ale Legii nr. 283/2011, privind aprobarea O.U.G. nr. 80/2011, pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008, privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar; ale O.U.G nr. 19 din 16.05.2012, privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, precum şi ale O.U.G. nr. 84/2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, conform Anexei nr. 1.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Braşov, conform Anexei nr. 2.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.