Hotărârea nr. 387/2014

Aprobarea înfrăţirii dintre oraşele Nürnberg - Germania şi Braşov - România.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 387

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea înfrăţirii dintre oraşele Nürnberg - Germania şi Braşov - România;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 61.149 din 17.07.2014, prin care s-a propus aprobarea înfrăţirii dintre oraşele Nürnberg - Germania şi Braşov - România;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă înfrăţirea dintre oraşele Nürnberg - Germania şi Braşov - România.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.