Hotărârea nr. 386/2014

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului profesor dr. Philippe Morel.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  386

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului profesor dr. Philippe Morel;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu  nr. 61.048 din 17.07.2014, prin care s-a propus acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului profesor dr. Philippe Morel;

Având în vedere adresa domnului dr. Moldovan Bogdan, şeful Secţiei de chirurgie a Spitalului Sf. Constantin Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 60.864 din 16.07.2014, prin care se propune acordarea titlului de cetăţean de onoare al Municipiului Braşov domnului profesor dr. Philippe Morel;

Având în vedere H.C.L. nr. 76/1995 prin care s-a aprobat Regulamentul de Acordare a Titlului de Cetăţean de Onoare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 8 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale                      nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acordă titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov domnului profesor dr. Philippe Morel, în semn de recunoaştere pentru contribuţia adusă în viaţa medicală din Braşov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.