Hotărârea nr. 385/2014

Desfăşurarea la Braşov, în perioada 01 - 30 noiembrie 2014, a Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet - ediţia -a XII-a - 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr. 385

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: desfăşurarea la Braşov, în perioada 01 - 30 noiembrie 2014, a Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet - ediţia -a XII-a - 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 58.864 din 9.07.2014, prin care s-a propus desfăşurarea la Braşov, în perioada 01 - 30 noiembrie 2014, a Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet - ediţia -a XII - a;

Având în vedere adresa Operei Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub          nr. 58.573 din 09.07.2014, prin care se solicită sprijin financiar pentru organizarea Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet;

În conformitate cu prevederile art. 1, pct. 13 din Legea nr. 353/03.12.2007 pentru aprobarea O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic şi art. 1 din H.C.L. nr. 19 din 30.01.2012 privind aprobarea metodologiei de alocare a subvenţiei pentru instituţiile de spectacole şi concerte din Municipiul Braşov;

Luând în consideraţie şi prevederile art. 5, alin. 3 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 1, pct. 4 şi art. 45, alin. 1, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă desfăşurarea la Braşov, în perioada 01 - 30 noiembrie 2014, a Festivalului Internaţional de Operă, Operetă şi Balet, ediţia -a XII-a, organizat de Opera Braşov.

 

Art. 2. Cheltuielile totale în sumă de 147.000 lei necesare organizării proiectului se finanţează din veniturile proprii ale Operei Braşov în sumă de 67.000 lei şi din subvenţie locală din bugetul Municipiului Braşov în sumă de 80.000 lei.

 

Art. 4. La finalizarea evenimentului Opera Braşov va depune finanţatorului un memoriu privind desfăşurarea proiectului precum şi justificarea modului de utilizare a subvenţiei alocate.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Opera Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.