Hotărârea nr. 384/2014

Aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Teatrului Sică Alexandrescu.

 

HOTĂRÂREA Nr.  384

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea tarifelor de închiriere pentru Sala Teatrului Sică Alexandrescu;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Biroului Relaţii Externe, Turism şi Evenimente din cadrul Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrate cu nr. 63.975 din 28.07.2014, prin care s-a propus aprobarea tarifelor pentru închirierea Sălii Teatrului Sică Alexandrescu;

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 6, lit. a, pct. 5, pct. 6 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă tarifele de închiriere pentru Sala Teatrului Sică Alexandrescu după cum urmează:

                - Sala Mare, cu un număr de 605 locuri  - 1.000 lei/oră

- Sala Studio                                                 - 200 lei /oră

                - Foaierul Teatrului Sică Alexandrescu            - 400 lei/oră

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.