Hotărârea nr. 383/2014

Aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a societăţii Tetkron S.R.L în cadrul litigiilor înregistrate sub nr. 3981/62/2014 - la Tribunalul Braşov şi nr. 338/64/2014 - la Curtea de Apel Braşov până la soluţionarea definitivă a acestora.

 

HOTĂRÂREA Nr.  383

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a societăţii Tetkron S.R.L în cadrul litigiilor înregistrate sub nr. 3981/62/2014 -  la Tribunalul Braşov şi nr. 338/64/2014 - la Curtea de Apel Braşov până la soluţionarea definitivă a acestora;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 63.882/2014, prin care se arată necesitatea aprobării achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a societăţii Tetkron S.R.L în cadrul litigiilor înregistrate sub nr. 3981/62/2014 - la Tribunalul Braşov şi nr. 338/64/2014 - la Curtea de Apel Braşov până la soluţionarea definitivă a acestora;

Ţinând cont de complexitatea şi volumul deosebit de muncă pe care îl presupune activitatea de asistenţă juridică, de reprezentare în instanţă, de instrumentare a acestor dosare, de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti, de întocmire a unor proiecte specifice;

Având în vedere art. I, alin. 1, alin. 2, lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

Văzând prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor Tetkron, nr. 12 din 10.07.2014, prin care a fost aprobată încheierea de contracte de prestări servicii juridice în vederea acordării de asistenţă/consultanţă/reprezentare juridică către Tetkron, în litigiile ce privesc contestarea deciziilor ANAF şi cele ale Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 21, alin. 3, art. 36, alin. 1, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a societăţii Tetkron S.R.L în cadrul litigiilor înregistrate sub nr. 3981/62/2014 - la Tribunalul Braşov şi nr. 338/64/2014 - la Curtea de Apel Braşov până la soluţionarea definitivă a acestora.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkton S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.