Hotărârea nr. 382/2014

Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. pe anul 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr. 382

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. pe anul 2014;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale S.C. Tetkron S.R.L. Braşov, înregistrate cu nr. 63.902/2014, prin care se arată necesitatea aprobării rectificării la data de 30.06.2014 a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent exerciţiului financiar 2014 al S.C. Tetkron S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii Contabilităţii nr. 82/1991, cele ale Legii nr. 325/2006, a serviciului public de alimentare cu energie termică, cele ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 2032 din 19.12.2013, privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

Ţinând cont de prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor S.C. Tetkron S.R.L.            nr. 14 din 24 iulie 2014, prin care s-a aprobat rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. pe anul 2014;

Văzând şi prevederile Legii nr. 356 din 19.12.2013 a Bugetului de Stat pe anul 2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. c, alin. 6, lit. a, pct. 14, alin. 9 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. pe anul 2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.