Hotărârea nr. 381/2014

Acoperirea din bugetul local a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică S.C. Tetkron S.R.L. la data de 31.12.2013.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 381

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: acoperirea din bugetul local a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică S.C. Tetkron S.R.L. la data de 31.12.2013;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Financiar - Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 64.107 din 28.07.2014, prin care s-a propus acoperirea din bugetul local al Municipiului Brasov a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică S.C. Tetkron S.R.L. la data de 31.12.2013;

Luând în considerare adresa nr. 2708 din 25.07.2014 a S.C. Tetkron S.R.L., înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 63.683 din 25.07.2014, prin care solicită acoperirea pierderilor din exploatare înregistrate la 31.12.2013;

Având în vedere prevederile art. 12, pct. 1 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, lit. c din anexa la Ordinul nr. 252/2009, pentru aprobarea schemei de ajutor de stat acordat operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, art. 20, lit. d din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale;

Văzând şi prevederile art. 52 din O.U.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei modificată şi completată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acoperirea din bugetul local al Municipiului Braşov a pierderilor în sumă de 13.391.648 lei, rezultate din activitatea de exploatare a serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de S.C. Tetkron S.R.L. la data de 31.12.2013.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. Tetkron S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.