Hotărârea nr. 380/2014

Aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale.

 

HOTĂRÂREA Nr. 380

din data de  31  iulie  2014

 

 

Privind: aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 64.238/2014, prin care s-a propus aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

Având în vedere Legea nr. 292/2011 privind sistemul naţional de asistenţă socială, art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, art. 21, alin. 1 din H.G. nr. 1275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 privind locuinţele, art. 42, alin. 1 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, H.C.L. nr. 510/2004, privind instrumentarea solicitărilor de locuinţe sociale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 17 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, în următoarea componenţă:

- d-na Alexandrina -Adina Durbacă - Viceprimarul municipiului Braşov, preşedinte

- dl. Niculescu Sevastian - referent Direcţia Arhitect Şef - Primăria Municipiului Braşov, membru

- d-na Anca Gîţeiu - Şef Serviciu Prestaţii Sociale, membru

- d-na Ileana Florea - inspector Serviciul Prestaţii Sociale, membru

- d-na Mereţ Nicoleta - Şef Serviciu pentru Protecţia Persoanelor cu Dizabilităţi, membru

- d-na Sorina Mihăilescu -consilier Serviciul Protecţia Socială a Copilului şi Familiei, membru

- d-na Apopei Claudia - Şef Serviciu  Protecţia Socială a Copilului şi Familiei, membru

- d-na Gabriela Vasile - referent, secretar

- dl. Airinei Viorel - consilier Serviciul Prestaţii Sociale, membru supleant

- dl. Pârvu Adrian - Şef Serviciu Juridic, Relaţii cu Publicul, Achiziţii, Contractare Servicii Sociale, membru supleant

- d-na Gabriela Istrate - inspector, secretar supleant

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Comisia constituită conform articolului 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.