Hotărârea nr. 379/2014

Aprobarea Metodologiei de Organizare şi Funcţionare a Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 379

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea Metodologiei de Organizare şi Funcţionare a Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra” din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale, înregistrate cu    nr. 64.258/2014, prin care se propune aprobarea Metodologiei de Organizare şi Funcţionare a Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra” şi a anexei 1 care face parte integrantă din aceasta;

Având în vedere H.C.L. nr. 863/2008 privind organizarea Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”; prevederile Standardului 3, art. 3.4 din Ordinul nr. 24/2004, pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, art. 124, alin. 1 din Legea  nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Metodologia de Organizare şi Funcţionare a Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra”, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

               Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.