Hotărârea nr. 378/2014

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - iulie 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr. 378

din data de  31  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - iulie 2014;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă extraordinară la data de 31 iulie 2014;

Analizând, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2014, înregistrat sub nr. 64.662 din 30.07.2014;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. 2 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, actualizată, art. 5, alin. 3 şi 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 69/2010, privind responsabilitatea fiscal - bugetară;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 2, lit. a din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov în sumă de 685.437 mii lei la partea de venituri şi 726.405 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pe secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 456.859 mii lei, cheltuielile în sumă de 456.859 mii lei;

- pe secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 228.578 mii lei, cheltuielile în sumă de 269.546 mii lei;

- deficitul secţiunii de dezvoltare în sumă de 40.968 mii lei reprezintă utilizarea excedentului anului precedent pentru finanţarea anului curent.

Detalierea bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi pe secţiuni se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local în sumă de 45.168 mii lei la partea de venituri şi 49.518 mii lei la partea de cheltuieli, astfel:

- pe secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 44.002 mii lei, cheltuielile în sumă de 48.352 mii lei;

- deficitul secţiunii de funcţionare în sumă de 4.350 mii lei reprezintă utilizarea excedentului anului precedent pentru finanţarea anului curent;

- pe secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 1.166 mii lei, cheltuielile în sumă de 1.166 mii lei.

Detalierea bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi pe secţiuni se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

  

Art. 3. Se aprobă bugetul rectificat de venituri şi cheltuieli al instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate din bugetul Municipiului Braşov astfel:

Grădiniţele nr. 19, 33 Braşov - anexele nr. 3.01. - 3.02.

Şcolile Gimnaziale nr. 19, 27 Braşov - anexele nr. 4.01. - 4.02.

Colegiul Naţional „Andrei Bârseanu” Braşov - anexa nr. 5.01.

Colegiul Tehnic “Transilvania” Braşov - anexa nr. 5.02.

Direcţia Fiscală Braşov - anexa nr. 6

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor - anexa nr. 7

Poliţia Locală - anexa nr. 8

Direcţia Sport şi Tineret - anexa nr. 9

Direcţia de Servicii Sociale Braşov - anexa nr. 10.01. - 10.06.

Serviciul Public Administrare Creşe - anexa nr. 11

Opera Braşov - anexa nr. 12

Teatrul Sică Alexandrescu Braşov - anexa nr. 13

Serviciul Public Administrare Pieţe - anexa nr. 14

Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 15

Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân - anexa nr. 16

 

 

Art. 4. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor nr. 17.01. - 17.04., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 5. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 18, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.