Hotărârea nr. 377/2014

Acordarea unor gratuităţi pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice şi pensionarilor, cu domiciliul stabil în municipiul Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 377

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: acordarea unor gratuităţi pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice şi pensionarilor, cu domiciliul stabil în municipiul Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 34.542/15.04.2014 al unui grup de consilieri locali privind acordarea unor gratuităţi pe mijloacele de transport în  comun persoanelor vârstnice şi pensionarilor cu domiciliul stabil în Municipiul Braşov;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice - Serviciul Buget, înregistrat cu nr. 57.807/2014, prin care se constată că impactul financiar în acordarea acestor gratuităţi nu poate fi acceptat raţional că nu se poate cuantifica impactul financiar pe care l-ar produce propunând astfel să nu se efectueze cheltuieli suplimentare din bugetul local fără asigurarea sursei de finanţare;

Luând în consideraţie şi punctul de vedere al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Braşov, înregistrat sub nr. 57.645/04.07.2014, prin care se atestă că la bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Braşov pentru anul 2014 nu sunt prevăzute sume cu titlu subvenţii pentru acordarea unor gratuităţi suplimentare;

Constatând că prin adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov nr. 9476/27.06.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 56.355/01.07.2014 se solicită Consiliului Local al Municipiului  Braşov să se dea curs iniţiativei promovate de grupul de consilieri locali, înregistrate sub nr. 34.542/15.04.2014;

Având în vedere prevederile art. 26, pct. 10 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, republicată; art. 17, lit. o din Legea nr. 92/2007, privind serviciile de transport public local;

În conformitate cu avizele nefavorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 14 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol Unic. Se respinge proiectul de hotărâre formulat de un grup de consilieri locali, înregistrat sub nr. 34.542 din 15.04.2014, în vederea acordării unor gratuităţi pe mijloacele de transport în comun a persoanelor vârstnice şi pensionarilor cu domiciliul stabil în municipiul Braşov.