Hotărârea nr. 376/2014

Modificarea H.C.L. nr. 455 din 1.10.2012, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  376

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 455 din 1.10.2012, privind constituirea Comisiei de  repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 56.387/2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 455 din 1.10.2012, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;

Având în vedere că prin H.C.L. nr. 316 din 05.06.2014 s-a aprobat schimbarea din funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov a domnului Răzvan Popa iar prin H.C.L. nr. 318 din 5.06.2014 a fost aleasă în funcţia de viceprimar al Municipiului Braşov doamna Alexandrina-Adina Durbacă;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 455 din 1 octombrie 2012, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie, în sensul înlocuirii domnului Răzvan Popa cu doamna viceprimar Alexandrina - Adina Durbacă.

 

 

              Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 455 din 1 octombrie 2012, rămân valabile.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 455 din 1 octombrie 2012, astfel cum a fost modificată, se va republica.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  455   din data de  1 octombrie 2012

Republicată conform H.C.L. nr. 376 din data de 11 iulie 2014

 

 

 

 

Privind: constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 1 octombrie 2012;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 70.147/2012, prin care se propune constituirea comisiei de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie;

Având în vedere solicitările populaţiei privind repartizarea de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996, privind locuinţele, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi H.G. nr. 1275/2000, privind normele de aplicare a Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale                  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se constituie Comisia de repartizare a locuinţelor din fondul locativ al Municipiului Braşov şi al spaţiilor cu altă destinaţie în următoarea componenţă:

1. Viceprimar Alexandrina - Adina Durbacă            - Preşedinte

2. Viceprimar Adrian Atomei                                     - Membru

3. Directorul instituţiei care administrează

    fondul locativ sau spaţiile cu altă destinaţie             - Membru

 

 

Art. 2. Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din data de 11 aprilie 2005.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.