Hotărârea nr. 375/2014

Aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Levănţicăi f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  375

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Levănţicăi f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 57.508/2014, prin care s-a propus aprobarea alipirii imobilelor situate în Braşov, str. Levănţicăi f.n. - Staţia 110 kv Astra Braşov;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale; H.G.nr. 972/2002, privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă alipirea imobilelor situate în Braşov, str. Levănţicăi f.n., înscrise în C.F. nr. 125038 Braşov, nr. top. 7308/2/b/3, drum în suprafaţă de 19 m.p.; C.F. nr. 125085 Braşov, nr. top. 7308/2/a/3, drum în suprafaţă de 179 m.p.; C.F. nr. 124987 Braşov, nr. top. 7308/1/2, drum în suprafaţă de 25 m.p.; C.F. nr. 124983 Braşov, nr. top. 7307/2/3, drum în suprafaţă de 222 m.p.; C.F. nr. 124955 Braşov, nr. top. 7307/1/b/2/3, drum în suprafaţă de 14 m.p.; C.F. nr. 124955 Braşov,  nr. top. 7307/1/b/1/3, drum în suprafaţă de 162 m.p.; C.F. nr. 124986 Braşov, nr. top. 7307/1/a/3, drum în suprafaţă de 126 m.p.; C.F. nr. 124978 Braşov, nr. top. 7305/3, drum în suprafaţă de 84 m.p.; C.F. nr. 120315 Braşov, nr. top. 7304/2, curţi construcţii în suprafaţă de 509 m.p.; C.F. nr. 125034 Braşov, nr. top. 7303/4, drum în suprafaţă de 144 m.p.; C.F. nr. 125086 Braşov, nr. top. 7303/3, curţi construcţii în suprafaţă de 853 m.p.; C.F. nr. 124985 Braşov, nr. top. 7302/4, drum în suprafaţă de 144 m.p.; C.F. nr. 117849 Braşov, nr. top. 7302/3, curţi construcţii în suprafaţă de 1434 m.p.; C.F. nr. 124950 Braşov, nr. top. 7301/1/4, drum în suprafaţă de 88 m.p.; C.F. nr. 124954 Braşov, nr. top. 7301/1/3, curţi construcţii în suprafaţă de 833 m.p.; C.F. nr. 124982 Braşov, nr. top. 7300/3/6, drum în suprafaţă de 26 m.p.; C.F. nr. 124943 Braşov, nr. top. 7300/3/5, curţi construcţii în suprafaţă de 28 m.p.; C.F. nr. 124997 Braşov, nr. top. 7300/3/4, curţi construcţii în suprafaţă de 172 m.p.; C.F.               nr. 124996 Braşov, nr. top. 7300/1/5, drum în suprafaţă de 378 m.p.; C.F. nr. 124947 Braşov, nr. top. 7300/1/4, curţi construcţii în suprafaţă de 227 m.p.; C.F. nr. 124946 Braşov, nr. top. 7299/2, drum în suprafaţă de 125 m.p.; C.F. nr. 120355 Braşov, nr. top. (7262/1 - 7263 - 7264)/70, teren de construcţii în suprafaţă de 550 m.p.; C.F. nr. 120356 Braşov, nr. top. (7262/1 - 7263 - 7264)/69, curţi construcţii în suprafaţă de 550 m.p.; C.F. nr. 124945 Braşov, nr. top. (7262/1 - 7263 - 7264)/72, curţi construcţii în suprafaţă de 25 m.p.; C.F. nr. 124974 Braşov, nr. top. (7262/1 - 7263 - 7264)/67, curţi construcţii în suprafaţă de 25 m.p. conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. Pro Geodezic S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.