Hotărârea nr. 373/2014

Dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Carierei f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 373

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Carierei f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 57.560/2014, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Carierei f.n..;

Văzând Documentaţia cadastrală întocmită de către S.C. Danina Star S.R.L.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Carierei f.n., înscris în C.F. nr.122003 Braşov, nr. cad. 122003, conform Documentaţiei tehnice întocmită de către S.C. Danina Star S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.