Hotărârea nr. 371/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Prunului - tronson II.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  371

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Prunului - tronson II;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 57.614/2014, prin care se propune înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Prunului - tronson II;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, precum şi prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil; Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului înscris sub nr. top. 6935/2, în afară de C.F. conform Documentaţiei cadastrale, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., care face parte din prezenta.

 

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului identificat cu nr. top. nou 6935/2/1, în suprafaţă de 18847 m.p. şi pe cale de consecinţă înscrierea acestora în proprietatea Municipiului Braşov - domeniul public.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.