Hotărârea nr. 366/2014

Vânzarea directă a terenului aferent spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 28, către S.C. ALTIUS S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 366

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 28, către S.C. ALTIUS S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 57.159/2014, privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 28, către S.C. ALTIUS S.R.L.;

Având în vedere Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. Toma Otelea şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Văzând şi prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent SAD situat în Braşov, str. Mureşenilor nr. 28, înscris în:

- C.F. nr. 48802 Braşov, nr. top. (5714/1/2 - 5715/1/2 - 5720/4/1/2 - 5506/3/1/1)/1/IV/II - în cotă de 0,46 % din 1515,98 m.p.;

- C.F. nr. 48803 Braşov, nr. top. (5714/1/2 - 5715/1/2 - 5720/4/1/2 - 5506/3/1/1)/1/IV/III - în cotă de 0,24 % din 1515,98 m.p.;

- C.F. nr. 48804 Braşov, nr. top. (5714/1/2 - 5715/1/2 - 5720/4/1/2 - 5506/3/1/1)/1/IV/IV - în cotă de 33,93 % din 1515,98 m.p., în total 525 m.p., către S..C ALTIUS S.R.L.

 

Art. 2. Preţul  terenului menţionat la art. 1 în este de 200 Euro/m.p., respectiv 105000 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.