Hotărârea nr. 364/2014

Vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 2, către Motiu Petre - Constantin şi Motiu Gheorghe.

 

HOTĂRÂREA Nr. 364

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 2, către Motiu Petre - Constantin şi Motiu Gheorghe;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 57.540/2014, prin care se propune vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 2, către Motiu Petre - Constantin şi Motiu Gheorghe;

Având în vedere Fişa de actualizare întocmită de expert evaluator ing. Ioan Palici şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012; precum şi prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 409 din 30 august 2004, privind vânzarea terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 2, către Motiu Lidia;

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 2, identificat în C.F. nr. 12226 Braşov, nr. top. 168 - 169/1 totul/II, în suprafaţă de 46,80 m.p., către Motiu Petre - Constantin în cotă de ½ şi Motiu Gheorghe în cotă de ½.

 

Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 80 Euro/m.p., respectiv 3744 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plata către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului  calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 4. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă a I.L.L. Braşov înscris în C.F. nr. 12226 Braşov, nr. top. 168 - 169/1 totul/II, la C + 14.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.