Hotărârea nr. 362/2014

Revocarea H.C.L. nr. 530/2003, privind darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Sociale a unui număr de 6 încăperi, în suprafaţă de 205 m.p., din imobilul situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 33.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  362

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: revocarea H.C.L. nr. 530/2003, privind darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Sociale a unui număr de 6 încăperi, în suprafaţă de 205 m.p., din imobilul situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 33;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, privind revocarea H.C.L. nr. 530/2003, privind darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Sociale a unui număr de 6 încăperi, în suprafaţă de 205 m.p., din imobilul situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 33;

Având în vedere H.C.L. nr. 530/2003, privind darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Sociale a unui număr de 6 încăperi, în suprafaţă de 205 m.p., din imobilul situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 33; H.C.L. nr. 142/2014, privind darea în folosinţă gratuită a corpului A din cadrul Colegiului Tehnic „Transilvania” către Direcţia de Servicii Sociale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Începând cu data prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 530 din 15 decembrie 2003, privind darea în folosinţă gratuită Direcţiei de Servicii Sociale a unui număr de 6 încăperi, în suprafaţă de 205 m.p., din imobilul situat în str. Tudor Vladimirescu nr. 33.