Hotărârea nr. 360/2014

Acceptarea donaţiei nr. 239/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de ABABEI GABRIEL şi ABABEI CRISTINA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 360

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 239/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de ABABEI GABRIEL şi ABABEI CRISTINA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 57.178/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului ABABEI GABRIEL şi a doamnei ABABEI CRISTINA, autentificată sub nr. 239 din 16 aprilie 2014, de Biroul Individual Notarial Hermeneanu Adriana - Daniela.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. 120168 Braşov, nr. top. 10973/28/1/1/6, nr. cad. 5964, conform ofertei de donaţie nr. 239 din 16 aprilie 2014, a domnului ABABEI GABRIEL şi a doamnei ABABEI CRISTINA, autentificată de Biroul Individual Notarial Hermeneanu Adriana - Daniela.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.