Hotărârea nr. 36/2014

Vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Islaz f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  36

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Islaz f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 5.517/2014, privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Islaz f.n.;

Având în vedere adresa nr. 219/2014, a domnului Bălescu Radu;

Văzând Raportul de Evaluare a terenului întocmit de către expert evaluator Marilena Vâlcu şi procesul - verbal, încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, a fondului funciar, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov a terenului situat în Braşov, str. Islaz f.n., identificat prin C.F. nr. 122321 Braşov, nr. cad. 122321, în suprafaţă de 472 m.p.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Islaz f.n., identificat prin C.F. nr. 122321 Braşov, nr. cad. 122321, în suprafaţă de 472 m.p.

 

Art. 3. Limita minimă a preţului de la care se porneşte licitaţia de vânzare este de 41 Euro/m.p. fără TVA.

 

Art. 4. Se aprobă Caietul de Sarcini conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Brasov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.