Hotărârea nr. 359/2014

Acceptarea donaţiei nr. 1047/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de GRIGORESCU NECULAE şi GRIGORESCU MARIA.

 

HOTĂRÂREA Nr.  359

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 1047/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de GRIGORESCU NECULAE şi GRIGORESCU MARIA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 57.181/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale              nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului GRIGORESCU NECULAE şi a doamnei GRIGORESCU MARIA, autentificată sub nr. 1047 din 19 mai 2014, de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 134458 Braşov, nr. cad. 134458 şi C.F. nr. 134495 Braşov, nr. cad. 134495, conform ofertei de donaţie nr. 1047 din 19 mai 2014, a domnului GRIGORESCU NECULAE şi a doamnei GRIGORESCU MARIA, autentificată de Societatea Profesională Notarială Ciprian Marin şi Lucica Rodica Marin.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.