Hotărârea nr. 358/2014

Acceptarea donaţiei nr. 6/2010 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de MUNTEANU IOAN - LUCIAN.

 

HOTĂRÂREA Nr. 358

din data de  11  iulie  2014

 

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 6/2010 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de MUNTEANU IOAN - LUCIAN;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 11 iulie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 57.179/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului MUNTEANU IOAN - LUCIAN, autentificată sub nr. 6 din 5 ianuarie 2010, de Biroul Individual al Notarilor Publici Asociaţi Beşchia Georgeta - Daniela şi Vrabie Mircea.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 45017 Braşov, nr. top. 10973/28/3/1/9, nr. cad. 5464, conform ofertei de donaţie nr. 6 din 5 ianuarie 2010, a domnului MUNTEANU IOAN - LUCIAN, autentificată de Biroul Individual al Notarilor Publici Asociaţi Beşchia Georgeta - Daniela şi Vrabie Mircea.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.